Stránky

nedeľa, 28. februára 2010

Camellia (2010)

Watercolor, 23 x 30 cm (2010)

My latest experiment with watercolor I made this weekend.

Môj najnovší experiment s akvarelovými farbami, ktorý som urobila tento víkend.

pondelok, 22. februára 2010

A Roman Gate (2010)

Acrylics on Board, 30 x 25 cm (2010)

This is my picture I created today. I called it Roman Gate - we saw it in Germany along the scenic Lime Route..

A tu je môj obraz z dnešného dňa. Nazvala som ho Rímska brána, ktorú sme videli v Nemecku na známej nemeckej turistickej ceste Limes-Strasse.

Birch trees by Lukey (2010)

Author: Luki (6 yrs.), Tempera, 30 x 40 cm (2010)

This is a wonderful picture from my 6 yrs. old son, which he made this morning ! Isn´t it great?
Toto je fantastický obrázok od môjho 6 ročného syna, ktorý namaľoval dnes ráno. Nie je to úžasné?

nedeľa, 21. februára 2010

White Orchids (2009)

Oil on Canvas, 40 x 40 cm, 2009
SOLD

Sunset in Georgia (2010)

Acrylics on Canvas, 30 x 25 cm
SOLD
This is one of many beautiful sunsets typical for Georgia we had seen while living there. Those vivid colors are unforgettable.
Jeden z mnohých nádherných západov slnka typických pre Georgiu, ktoré sme mohli pozorovať, kým sme tam žili. Tie nádherné živé farby sú nezabudnuteľné.

The Seaside (2010)

Acrylics on Board, 20 x 20 cm (2010)

Sunset 2 (2010)

Acrylics on Board, 20 x 20 cm (2010)

I think this is a slightly better version of the first one.

Myslím, že toto je trochu lepšia verzia prvého pokusu.

Pink Callas 2 (2010)

Acrylics on Canvas, 40 x 40 cm (2010)
SOLD

Pink Callas 1 (2010)

Acrylics on Canvas, 40 x 40 cm (2010)
SOLD

Callas again, this time for my cousin and in other color combination.

Opäť kalie, tentokrát pre moju sesternicu a v inej farebnej kombinácii.

Zuberec (2009)

Acrylics on Canvas, 40 x 50 cm (2009)
Picture from a traditional slovak village museum called Zuberec.
Obraz namaľovaný v múzeu tradičnej slovenskej dediny v Zubereci.

White Magnolia 2 (2009)

Acrylics on Canvas, 50 x 50 cm (2009)
SOLD

White Magnolia 1 (2009)

Acrylics on Canvas, 50 x 50 cm (2009)
SOLD

The Sunset 1 (2009)


Acrylics on Board, 15 x 15 cm (2009)
SOLD


My first picture made on wooden board. Study of sunset.

Môj prvý obrázok maľovaný na dosku. Štúdia západu slnka.

In the Swamps (2009)

Acrylics on Canvas, 25 x 30 cm (2009)

Swamps of Georgia (Okefenokee Swamp Park). Thrilling adventure. I had to make a picture to preserve memories.

Okefenokee Swamp Park - bažiny v Georgii. Napínavé dobrodružstvo. Aby som si uchovala spomienku na to, musela som namaľovať tento obraz.

Red Poppies (2009)


Acrylics on Canvas, 30 x 40 cm
SOLD

Morning River (2009)

Acrylics on Canvas, 40 x 30 cm (2009)
SOLD


Cabin in Mountains (2009)

Acrylics on Canvas, 40 x 50 cm (2009)

One of my favourite paintings... inspired by book of Jerry Yarnell.

Jeden z mojich naobľúbenejších obrazov... opäť ma inšpirovala kniha Jerry Yarnella.

A Fisherman´s Cabin (2009)

Acrylics, 40 x 30 cm (2009)
SOLD

Our trip to Italy was full of new experience and pictures. These fishermans´ cabins on the river near the Adriatic sea seamed so cozy and beautiful that I had to paint them.

Naša dovolenka v Taliansku bola plná nových zážitkov a obrazov. Tieto príbytky pre rybárov na rieke blízko ústia do Jadranského mora vyzerali tak útulne a nádherne, že som ich musela namaľovať.

Callas 1 (2009)

Acrylics on Canvas, 25 x 30 cm (2009)

White callas I painted as a first of twin series pictures.
Biele kalie, ktoré som namaľovala ako prvé z dvojice obrazov.

Callas 2 (2009)

Acrylics on Canvas, 25 x 30 cm (2009)

I love flowers, so I tried to paint them. I created this picture as the second in the series of white callas.

Mám veľmi rada kvety a tak som sa pokúsila ich namaľovať. Tento obraz som vytvorila ako druhý v sérií bielych kalií.

Arizona (2009)

Acrylics, 40 x 30 cm (2009)

Another painting from Arizona landscape I created from photos taken on our vacation.

Ďalší obraz Arizony, ktorý som vytvorila z našich dovolenkových fotografíí.

An Old Mill (2009)

Acrylics on Canvas, 30 x 25 cm (2009)

While sitting in the garden, during a hot summer day I made this small acrylic painting of an old mill. I used an old photo from my grandma´s archive as a motif.

Sediac na terase v jeden horúci letný deň som namaľovala tento malý obrázok starého mlyna. Ako motív mi poslúžila fotografia z archívu mojej starej mamy.

Winter Night (2008)

Acrylics, 30 x 20 cm (2008)
SOLD

Another painting in acrylics I made in one afternoon. I got inspired by Jerry Yarnell´s book.

Ďalší akrylový obraz, ktorý som vytvorila v priebehu jedného popoludnia. Inšpirovala ma kniha Jerry Yarnella.

Monument Valley (2008)

Acrylics on Canvas, 40 x 50 cm (2008)

Monument Valley Navajo Tribal Park on Utah / Arizona border is one of the most impressive landscapes I´ve ever visited, and no wonder it´s one of the most photographed places on the earth. To remember this place as long as possible I made this painting, which is now in our living room :-)

Monument Valley v národnom parku kmeňa Navajov na hranici Utahu a Arizony je jedno z najúžasnejších scenérií aké som kedy navštívila. Niet divu, že je to jedno z najfotografovanejších miest na Zemi. Aby som si to miesto zapamätala čo najdlhšie, namaľovala som obraz, ktorý teraz visí v našej obývačke :-)

Morning in the Mountains (2007)

Acrylics on Canvas, 40 x 30 cm (2007)

I decided to improve myself in painting and bought a book from Jerry Yarnell. A fantastic guide for everybody who wants to paint... this is a result of one of my attempts.
Rozhodla som sa, že sa trochu zlepším v maľovaní a kúpila som si knihu od Jerry Yarnella. Je to fantastický sprievodca pre každého, kto chce maľovať... toto je výsledok jedného z mojich pokusov.

Key Biscayne (2007)

Acrylics on Canvas, 35 x 35 cm (2007)
A picture from our vacation in Florida. Lighthouse on Key Biscayne seemed very impressive to me! Especially when I learned more about its history. Then I decided to make this painting.
Toto je obrázok z našej dovolenky na Floride. Maják na Key Biscayne na mňa veľmi zapôsobil! Hlavne, keď som sa dozvedela viac z jeho histórie. A tak som sa rozhodla namaľovať tento obraz.

Sunflowers (2003)

Oils on Canvas, 30 x 40 cm (2003)
SOLD

I fell in love with Monet´s picture Sunflowers. I could not resist and made my own "copy" of this painting. It fitted so well into my dining room.

Veľmi sa mi páčil Monetov obraz Slnečnice. Skrátka som neodolala a urobila som si vlastnú "kópiu" tohto obrazu. Úžasne sa hodil do mojej jedálne.

Vlkolínec (2001)

Oils on Canvas, 50 x 30 cm (2001)
SOLD

 
An oil painting from my home country. Vlkolinec is an UNESCO protected village in the mountains of Velka Fatra in central Slovakia, in the altitute of 718 m above the sea (2175 ft.). There are 55 original houses, the oldest from 1880-ties. At the recent time, the village has 29 inhabitants living in 18 houses.

Olejomaľba z mojej krajiny. Tradičná dedinka Vlkolínec chránená UNESCO-m v horách Veľkej Fatry na strednom Slovensku, vo výške 718 m n.m. Obec má 55 pôvodných domov, najstarší z 1880-tych rokov. V súčasnosti má obec 29 obyvateľov žijúcich v 18 domoch.

Kampen (2000)

Oils on Canvas, 40 x 30 cm (2000)

After the University graduation I started to work - and travel a bit, and photograph. This picture is from Kampen, eastern Netherlands - the town situated along the river IJssel.

Po skončení školy som začala pracovať a aj trochu cestovať a fotografovať. Tento obraz je z Kampenu vo východnej časti Holandska - mesta ležiaceho na rieke IJssel.

The Village (1998)

Pastel, 30 x 20 cm (1998)

I remember reading a book about the famous painters and saw many of beautiful pictures in it. Just after it I grabbed my pastels and sketched this one, then I added more colors and this is the output.

Pamätám si, ako som si listovala v knižke o slávnych maliaroch a videla tam kopec krásnych obrazov. Hneď potom som siahla po mojich pasteloch a načrtla tento obrázok, pridala trochu viac farby a toto bol výsledok.

Sunrise at the River (1998)

Pastel, 30 x 20 cm (1998)

... trying pastel ...

... skúšala som pastel ...

A Morning Mist (1998)

Tempera, 30 x 20 cm (1998)

Next of my tempera paintings, now mixed with vegetable oil :-) You would be surprised, how it works...

Ďalší z mojich temperových obrázkov, tentokrát som farby miešala s rastlinným olejom :-) To by ste neverili, ako to funguje...

The Cabin at Waterfalls (1998)

Tempera, 30 x 40 cm (1998)

My first bigger painting I made in 1998, in the times I lived in campus and had no idea about other medium than tempera. The funny thing is that I made the picture with an old brush Nr. 2 I found at hand which had almost no bristles anymore...

Môj prvý väčší obrázok, ktorý som namaľovala ešte v roku 1998, v čase keď som pobývala na internáte a nevedela som nič o iných farbách než temperových. Zábavné bolo možno to, že som ho celý maľovala jediným staručkým štetcom, ktorý som našla po ruke a ktorý už vôbec nemal štetiny...

The Bridge (1997)

Pastel, 30 x 20 cm (1997)

This is a relatively small picture I created a long time ago, maybe as one of the first attempts to draw...

Toto je relatívne malý obrázok, ktorý som kreslila už dávno, možno ako jeden z mojich prvých pokusov...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...